Posts Tagged ‘Fiskalna kasa’

Prenos podataka Knjigovodstvo – Registar Kasa

април 15, 2015

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Prvi deo

Robno Knjigovodstvo u Registar Kasi (Fiskalnoj kasi) Drugi deo

Prenos podataka između Knjigovodstva i Fiskalne kase

Advertisements