0F. CSYSTEMS™ PUN PROGRAMSKI PAKET (PPP) ZA KNJIGOVODSTVO FIRME: dvojno i prosto knjigovodstvo

JEDNA FIRMA KAO KORISNIK PROGRAMA
Putem ovog programskog paketa računovodstvo i knjigovodstvo, kao i ostalo poslovanje, može da vodi pojedinačna firma (preduzeće, Preduzetnik (radnja), Društvo, Ustanova, Ostali) na jednom računaru ili na više računara vezanih u mrežu ili vezanih preko interneta, ali sa jednom bazom podataka koja obuhvata samo tu jednu firmu.

RAD U MREŽI
Rad u mreži moguć je po dva sistema: Prvi sistem je Sistem Client-Server gde više korisnika, svako sa svog računara klijenta, pristupaju istoj bazi podataka koja se nalazi u jednom izdvojenom računaru serveru. Drugi sistem je Sistem gde svaki korisnik u svom računaru klijentu ima svoju lokalnu bazu podataka, a ostali korisnici, svako iz svog računara klijenta, mogu pristupiti toj lokalnoj bazi. Ovo je unakrsna veza računara. Treći sistem je Sistem pristupa preko interneta (Remote Desktop service) jednoj istoj bazi podataka koja se nalazi u računaru serveru stacioniranom u firmi gde on istovremeno služi i za Prvi sistem rada.

BAZA PODATAKA
Baza podataka se formira automatski a održava se iz posebnih programa alata (servera baze podataka i administratora baze podataka) čija je isključiva funkcija održavanje sistema baze podataka, a koji su sastavni deo programskog paketa CSYSTEMS™

PPP Programski paket

Pun Programski Paket za knjigovodstvo jedne firme

Neke od operacija Programskog paketa

Neke od baznih operacija programa

Pon Programski Paket

Preuzmite program