ESIR POS KASA I JBKJS

27 маја, 2022

http://www.cobasystems.com/KASA2022/index.html

Stručni komentar KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST – „Sl. glasnik RS“, br. 59/2022 • Postupak u slučaju prometa dobara i usluga na malo subjektu javnog sektora•

Ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 59/2022 od 20.05.2022. godine (dalje: Pravilnik o dopuni Pravilnika o PDV). Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 21.05.2022. godine.

Razlog za dopunu Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021 i 49/2022 – dalje: Pravilnik o PDV), jeste problem kod izdavanja elektronske fakture kroz Sistem elektronskih faktura (SEF) subjektu javnog sektora, za promet na malo koji je evidentiran preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa propisima o fiskalizaciji. Dakle, suština dopune Pravilnika o PDV jeste da se uredi postupanje obveznika PDV u ovim slučajevima, kako jedan isti promet (kao i PDV obračunat na taj promet) ne bi bio evidentiran i u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SZUF) i u SEF-u.

Naime, kako se fiskalni račun za promet na malo koji se evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja ne evidentira automatski u Centralnom registru faktura (CRF) i kako se od 1. maja 2022. godine fakture u CRF registruju isključivo preko SEF-a, postavilo se pitanje na koji način da prodavac na malo, koji ima obavezu da promet na malo evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, može da izda račun za taj promet korisniku javnih sredstva preko SEF-a, radi evidentiranja transakcije u CRF-u, a da ne dođe do duplog zaduženja za PDV po osnovu tog prometa. U tom cilju dopunjen je Pravilnik o PDV dodavanjem člana 198a, kojim je regulisano predmetno pitanje.

Novododati član 198a Pravilnika o PDV glasi:

„Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) broj fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana;

2) izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Posle izdavanja elektronske fakture iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem je naveden podatak „refundacija“ za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura iz stava 1. ovog člana.“.

Iz navedenih odredaba proizlazi sledeće: 1) obveznik PDV koji vrši promet na malo subjektu javnog sektora (kako je on određen propisima o elektronskom fakturisanju) izdaje fiskalni račun u skladu sa propisima o fiskalizaciji (koji, u skladu sa tim propisima, treba da sadrži PIB i JBKJS subjekta javnog sektora); 2) subjekt javnog sektora obvezniku PDV može da podnese zahtev za izdavanje elektronske fakture za taj promet preko SEF-a, koji treba da sadrži: – broj fiskalnog računa izdatog za predmetni promet i – izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije koristio kao prethodni porez, odnosno da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza; 3) obveznik PDV na osnovu zahteva subjekta javnog sektora za taj promet izdaje elektronsku fakturu preko SEFa; 4) nakon izdavanja elektronske fakture preko SEF-a obveznik PDV izdaje fiskalni račun u kojem je naveden podatak „refundacija“ čime praktično poništava prethodno izdat fiskalni račun.

Kada je reč o sadržini zahteva korisnika javnih sredstava za izdavanje elektronske fakture, pre svega izjave da nije koristio prethodni porez po fiskalnom računu ili da je izvršio ispravku odbitak prethodnog poreza, reč je o dokumentu koji omogućava obvezniku PDV koji je izdao fiskalni račun, da umanji PDV iskazan u tom računu, slično kao u slučaju storniranja računa u skladu sa članom 44. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 – dalje: Zakon).

Naime, da bi obveznik PDV u slučaju storniranja računa mogao da umanji PDV za iznos PDV iskazanog na tom računu, treba da poseduje dokument primaoca računa da po tom računu nije koristio prethodni porez. Kako se fiskalni račun izdat u skladu sa propisima o fiskalizaciji (koji sadrži i PIB kupca), smatra računom u smislu Zakona o PDV (saglasno članu 198. Pravilnika o PDV), da bi se izbegla potencijalna mogućnost da subjekt javnog sektora (koji je obveznik PDV) koristi prethodni porez i po osnovu fiskalnog računa i po osnovu elektronske fakture, propisano je da zahtev subjekta javnog sektora sadrži i ovu izjavu. Kako subjekt javnog sektora koji nije obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza, mišljenja smo da je u tom slučaju (kada je subjekt javnog sektora lice koje nije obveznik PDV) predmetna izjava na zahtevu za izdavanje elektronske fakture suvišna. Međutim, kako je reč o formalnosti koja ne predstavlja nikakvo dodatno opterećenje subjektu javnog sektora (jer zahtev svakako mora podneti i u njemu navesti broj fiskalnog računa), preporučujemo da zahtev i u ovim slučajevima sadrži predmetnu izjavu (npr. da subjekt javnog sektora nije koristio prethodni porez po fiskalnom računu jer nije u sistemu PDV ili samo da subjekt javnog sektora nije koristio prethodni porez ili samo da subjekt javnog sektora nije u sistemu PDV itd).

Ono što treba imati u vidu jeste da navedenom dopunom Pravilnika o PDV nije propisana obaveza izdavanja elektronske fakture za promet na malo, već bi ta obaveza trabala da proizlazi iz Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021) i propisa donetih na osnovu ovog zakona. S tim u vezi, podsećamo da je članom 3. stav 2. tačka 1) Zakona o elektronskom fakturisanju propisano da izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju. Međutim, iako nije došlo do izmene propisa o elektronskom fakturisanju, jasno je da je realnost takva da (pre svega zbog evidentiranja računa u CRF-u) obveznik PDV mora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora i za promet na malo (da bi mogao da naplati predmetno potraživanje). S tim u vezi, neophodno je da se nakon izdavanja elektronske fakture, „poništi“ fiskalni račun koji je već izdat za taj promet, kako ne bi došlo do dvostrukog evidentiranja prometa, odnosno PDV, i u SZUF-u i u SEF-u.

Ono što ostaje kao otvoreno pitanje jeste da li obavezu izdavanja elektronske fakture preko SEF-a imaju i lica koja nisu obveznici PDV, ako vrše promet subjektu javnog sektora. Naime, prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, od 1. maja 2022. godine, obavezu izdavanja elektronskih faktura preko SEF-a imaju subjekti privatnog sektora i subjekti javnog sektora, za promet izvršen subjektu javnog sektora. Kako je Zakonom o elektronskom fakturisanju (članom 2. tačka 3)) definisano da je subjekt privatnog sektora obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora, nameće se zaključak da lica koja nisu obveznici PDV (a ne smatraju se subjektima javnog sektora) nemaju obavezu izdavanja elektronske fakture preko SEF-a. Međutim, kao i u slučaju izdavanja elektronske fakture za promet na malo za koji takođe po Zakonu o elektronskom fakturisanju ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, i ovde je realnost takva (opet zbog registrovanja fakture u CRF-u) da će i subjekti koji nisu u sistemu PDV imati obavezu da za promet koji vrše subjektu javnog sektora izdaju fakturu preko SEF-a (i time postanu korisnici SEF-a, makar u delu koji se odnosi na promet koji vrše korisnicima javnog sektora). Ostaje da se vidi da li će lica koja nisu u sistemu PDV, a koja su zbog prometa korisniku javnog sektora morala da se evidentiraju kao korisnici SEF-a, SEF koristiti samo za promet subjektu javnog sektora, ili će (kada nastupi ta obaveza) morati da koriste SEF i kod prometa subjektima privatnog sektora (kao „dobrovoljni“ korisnici SEF-a). Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju „dobrovoljni“ korisnici SEF-a imaju ista prava i obaveze kao i ostali korisnici SEF-a, ali ostaje da se vidi da li će u narednom periodu biti nekih izmena u tom pogledu ili nekih novih „tumačenja“.

PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO

25 јануара, 2015

Umesto uvoda

Programski paket za knjigovodstvo CSYSTEMS

TIM

24 јануара, 2015

Tim na razvoju softverskog programskog paketa CSYSTEMS™ i Open Source Project BAST Business Account Software Technology sistema od 1990-2015 čine:

Programer i Autor:

coba5

Slobodan Stanojević Coba, dipl.ing. ovlašćeni računovođa

www.cobasystems.com

Koautor i Konsultant:

mica6

Miloje Banković Mića, dipl.oec. ovlašćeni revizor Agencija za knjigovodstvo i poreski konsalting Banković

http://www.bankovic-knjigovodstvo.rs

Konsultant:

blagoje

Dragan Blagojević Blagoje, dipl.ing. elektrotehnike

http://kompjuterskeregistarkaseifiskalniprinteri.dragan-blagojevic.net

Pravni savetnik:

dragan

Dragan M. Stanojević, dipl.jur. advokat

Tehnička podrška, IT&S:

marko5

Marko Stanojević, oec.

Beta testeri:

Knjigovodstvena agencija  Banković Negotin, Knjigovodstvena agencija Konto Kladovo, Most Kragujevac doo, RAPP Zastava Kragujevac doo, Knjigovodstvena agencija Mina Kragujevac, Knjigovodstvena agencija Zlatni Konto Beograd.

eFakture

27 маја, 2022

eFAKTURE – Pravila za eFakturisanje – 23.05.2022

Poštovani korisnici programa za knjigovodstvo CSYSTEMS firme COBA Systems,

od našeg informacionog posrednika Moj-eRačun sa kojim smo integrisali naš knjigovodstveni softver, odnosno softver za eFakture, dobili smo sledeće upozorenje:

Obaveštenje o problemima kod korišćenja Sistema eletronskih faktura SEF i samim tim i portala Moj-eRačun

integracija.rs@moj-eracun.rs

Poštovani,

Kako su prošla 23 dana od početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju i da je određeni broj naših zajedničkih korisnika započeo slanje dokumenata prema korisnicima javnih sredstava, a neki prema kupcima iz privatnog sektora, veliki broj računa je prošao kroz naš servis čime se naše iskustvo u radu sa Sistemom elektronskih faktura izuzetno povećalo.

To je nažalost sa sobom donelo određene probleme, pa su se pojavile brojne greške prilikom evidentiranja dokumenata na Sistem elektronskih faktura.

Shodno tome smo uvideli najčešće greške koje se javljaju kod slanja računa prema korisnicima koji su registrovani na SEF-u (bilo da se eFakture šalju preko servisa Moj-eRačun, bilo da se eFakture šalju direktno na SEF), što je i glavna tema ovog mail-a.

Kako bismo povećali broj uspešno poslatih računa, u prilogu Vam šaljemo spisak najčešćih grešaka koje se javljaju prilikom slanja računa, kako biste mogli da pravovremeno odreagujete. Uz svaku grešku se nalazi opis uzroka nastanka te greške, koji Vam može pomoći da istu ispravite.

Greške koje se dešavaju prilikom evidentiranja dokumenata na Sistem elektronskih faktura korisnicima portala Moj-eRačun su dostupne u okviru detalja spornog dokumenta kojima se pristupa kroz opciju sa slike ispod.

U okviru stranice koja se otvori u podatku „Dodatni opis statusa“ se nalazi razlog zbog kojeg je Sistem elektronskih faktura odbio sporni dokument. U konkretnom primeru sa slike ispod možemo videti da je poslata faktura sa istim internim brojem što SEF Sistem elektronskih faktura neće prihvatiti.

Pored samog portala, greška koja se pojavi prilikom slanja dokumenata je dostupna korisnicima putem API servisa   /apis/v2/queryDocumentProcessStatusOutbox kroz parametar AdditionalDocumentStatusName

S obzirom da se promene na Sistemu elektronskih faktura dešavaju svakodnevno, sa naše strane možete očekivati slična obaveštenja kojima ćemo Vas upućivati u promene koje se primenjuju i probleme koji nastaju prilikom korišćenja Sistema elektronskih faktura SEF i portala Moj-eRačun.

Za sva pitanja i nedoumice smo Vam dostupni na mail adresi @Moj-eRačun integracije!

Srdačan pozdrav,

Moj-eRačun

Sektor tehničke podrške

Technical support team

integracija.rs@moj-eracun.rs

Bežanijski zimovnik 1a

www.moj-eracun.rs

Prilog je TABELA SA MOGUĆIM GREŠKAMA ZBOG KOJIH SEF NEĆE DA PRIMI eFAKTURU I OPISOM UZROKA NASTANKA TIH GREŠKI, koju ovim putem dostavljamo svakom našem korisniku, s obzirom da se ovde najčešće radi o greškama koje korisnici softvera CSYSTEMS eFaktura prave pri formiranju eFakture.

Neke od tih korisničkih grešaka, za koje je to moguće, pokušaćemo da sprečimo u našem softveru. Međutim, najveći broj nastaje zbog ne pridržavanja pravila za izradu eFaktura od strane onoga ko ih izrađuje, što mi ne možemo da sprečimo. Na primer: ako dva puta pošaljete na SEF eFakturu koja ima isti broj fakture – to SEF neće primiti, a mi to ne možemo da sprečimo jer bi prvo trebalo proveriti da li taj broj vaše fakture postoji na SEF-u pa tek tada pustiti vašu fakturu – što bi bilo prilično dugo i nesvrsishodno, odnosno takav rad programa vi sami ne bi ste prihvatili. Stoga slična pravila rada morate sami znati i poštovati. Iz tog razloga vam dostavljamo i ovu tabelu u kojoj smo smo crvenom bojom naglasili najčešće greške.

AdditionalDokumentStatusNameUZROK
UnauthorizedSEF nije dostupan ili API ključ nije aktivan
InvalidGreška u XML-u koju SEF nije detaljno objasnio. U ovom slučaju se obratite na mail integracija.rs@moj-eracun.rs
XmlInvalidGreška u XML-u koju SEF nije detaljno objasnio, u najvećem broju slučajeva postoji problem u komunikaciji između SEF-a, Trezora i CRF-a. Potrebno je ponoviti slanje spornog računa.
EInvoiceNumberDublicateŠalje se faktura sa internim brojem koji je već registrovan na SEF-u ili CRF-u. Vaš Broj eFakture ne sme biti dupliran na SEF-u
MissingIbanPošiljalac mora upisati svoj bankovni račun na SEF-u u okviru podešavanja Broj vašeg tekućeg računa mora imati 18 cifri (propis NBS) i mora biti upisan na SEF i u eFakturu
InvoiceNumberInvalidNeispravan interni broj, postoji više razmaka, specijalni karakteri. Uglavnom se dešava ukoliko faktura treba da ide na CRF (Broj eFakture ne sme da sadrži nedozvoljene znakove: “ ‘ * / + # \ @…
TooManyAttachmentsMaksimalni broj priloga mora biti 2
InvoiceDeliveryDateMissingU XML nedostaje čvor Delivery, koji je obavezan samo za tip dokumenta račun
IssueDateCannotBeDifferentFromTodaysDatum slanja mora biti današnji datum Invoice/IssueDate SEF neće primiti eFakturu u koju je upisan datum slanja (datum fakturisanja) koji nije isti kao i kalendarski datum (sistemski datum u računaru) u kom se eFaktura šalje na SEF.
CirCompanyRegistrationResponseNotFoundVezano je za problem u komunikaciji između SEF-a i CRF-a
SenderEndpointSchemeIDInvalidAtribut schemeID u EndpointID liniji mora biti 9948
SenderEndpointValueEmptyU čvoru EndpointId ne postoji PIB firme Neupisan PIB pošiljaoca eFakture
SenderJBKJSLengthInvalidJBKJS nije upisan ili ima manje/više od 5 karaktera Neupisan ili neispravan JBKJS (SEF na osnovu PIB-a zna da kupac ima JBKJS i proverava ga)
ReceiverEndpointSchemeIDInvalidAtribut schemeID u EndpointID liniji mora biti 9948
UBLUnsupportedDocumentTypePrilog mora biti u PDF formatu Prilog Attachment uz eFakturu mora biti PDF fajl
UBLSourceInvoiceNotApprovedNije odobren dokument na koji je data referenca na odobrenju, račun mora da bude u statusu odobreno na SEF-u. Referenca na dokument Ugovor ili sl, koja je obavezna u eFakturi za kupce korisnike javnih sredstava mora da ukazuje na Ugovor koji je u statusu Odobreno na SEF-u.
UBLNotAllowedPercentOfTaxableAmountForExemptionFromVATProcenat poreza mora biti 0% za sve druge kategorije osim S
UBLTotalTaxAmountAndSubtotalTaxAmountDifferKada ukupan iznos poreza nije dobro izračunat
UBLTaxExemptionReasonKeyNotDefinedNije ispravna šifra poreskog oslobođenja
UBLErrorOccurredDuringReadingTaxTotalDetailsNije lepo definisan čvor TaxTotal, nedostaje TaxSubtotal
UBLSenderCompanyAndSenderCompanyIdentiferDoNotMatchPIB pošiljaoca upisan u EndpointId se ne poklapa sa firmom koja šalje (Koristi se API key jedne firme a u XML-u se nalazi drugi PIB)
UBLCompanyWithVATRegistrationCodeIsBudgetUserTreba dodati JBKJS broj u čvor PartyIdentification
UBLVATRegistrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheCompanyWithJBKJSProveriti ispravnost JBKJS broja
UBLPayeeFinancialAccountIdNotDefinedNedostaje bankovni racun pošiljaoca u XML-u
UBLInvoiceLinePriceAmountMoreDecimalsThanPermittedMaksimalni broj decimala mora biti 2 (i kod novčanih iznosa i kod količine i kod procenata)
UBLInvoiceExtensionNotDefinedGreška se javlja prilikom slanja običnog računa u kojem postoji čvor <cac:BillingReference> ali ne postoji ekstenzija za avansnu uplatu koju SEF očekuje (ako je eFaktura konačni račun sa upisanim brojem i datumom avansnih računa tada mora da ima i ekstenziju za avansnu uplatu)
VATRegistrationCodeLengthInvalidProblem sa formatom PIB (RS prefiks ili razmak itd)
VatExemptionReasonNotExistsNije upisan razlog oslobađanja od pdv-a ili upisani razlog ne pripada izabranoj poreskoj kategoriji.
InvoiceTypeCodeInvalidMora biti 380, 381, 383 ili 386
InvoicePeriodNotDefinedNe postoji čvor InvoicePeriod koji označava period fakturisanja (svaka eFaktura mora da ga ima)
InvoicePeriodDescriptionCodeNotDefinedNe postoji tag za  obračun PDV-a <cbc:DescriptionCode> unutar <cac:InvoicePeriod> tag-a.
UBLOrderNumberLotNumberOrContractNumberIsRequiredNema referencu na narudžbenicu ili referencu na ugovor – nema čvora <cac:ContractDocumentReference> (svaka eFaktura mora da ima referencu na ugovor, a zatim može da ima i ostale reference)

MAGACIN

6 јануара, 2021

Šta treba uraditi kako bi se započeo ispravan rad sa magacinima

CARINSKI MAGACIN

12 априла, 2020

U skladu sa najnovijim carinskim propisima, a prema propisima i Zakonu o knjigovodstvu, u programski paket za knjigovodstvo CSYSTEMS™ dodat je 2020 godine program za vođenje carinskog magacina kod proizvodnih i trgovačkih firmi koje imaju registrovan svoj carinski magacin.

Нови Царински закон („Сл. гласник РС” бр.95/2018 – даље: нови ЦЗ или нови закон) ступио јена снагу 16. децембра 2018. године, а његова примена одложена је за шест месеци, тачније за 17.јун 2019. године. Интенција законодаваца је да се у наведеном периоду донесу подзаконски пропи си неопходни за његову примену, као и да се привредним субјектима да довољно времена да сеупознају са свим новинама које доноси нови ЦЗ. Разлог за доношење новог закона је хармонизација српских царинских прописа са прописимаЕвропске уније (у даљем тексту: ЕУ) у овој области, односно усаглашавање са новим царинскимзаконом ЕУ – „Union Customs Code – UCC” у оквиру процеса приступања Републике Србије ЕУ, и топоглавља 29 – Царинска унија. Циљеви доношења новог ЦЗ-а су:

1) прелазак на беспапирно пословање и стварањеелектронског окружења;

2) поједностављење, модернизација и рационализација царинских процедура у складу са потребама савременог пословања;

3) већа правна сигурност, предвидљивост и једнообразност пословања;

4) повећање конкурентности српских привредних субјеката на глобалном тржишту и

5) подизање нивоа безбедности, наплате увознихдажбина и прилива средстава у државни буџет.

21.10.2019

Kako ovaj novi program funkcioniše i na koji način se mogu voditi uvozni poslovi sa upotrebom ili bez upotrebe carinskog magacina možete se informisati iz sledećeg materijala:

0 CARINSKI MAGACIN ULAZ-IZLAZ.pdf

1 CARINSKI MAGACIN (knjigovodstvene varijante 2019).pdf

2 CARINSKI MAGACIN (carina daje objašnjenje propisa za carinska skladista 2011-2013).pdf

3 CARINSKI MAGACIN tumačenje propisa iz arhive Banković 2019.pdf

4 CARINSKI MAGACIN I REEKSPORT (sa primerima knjiženja 2015).pdf

5 CARINSKI MAGACIN (novi carinski zakon 2019).pdf

 

 

Osnovna Sredstva i obračun poreske amortizacije za 2019

6 фебруара, 2020

UPUTSTVO ZA PROGRAM OSNOVNA SREDSTVA

Veleprodaja i Maloprodaja

26 маја, 2019

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA ROBE PO CENAMA RAZLIČITIM OD KALKULISANIH VELEPRODAJNIH I MALOPRODAJNIH CENA ZALIHA ROBE, A U SLUČAJU KADA SE NE RADI O ZAKONOM PROPISANOM POPUSTU, RASPRODAJI, AKCIJI I SLIČNO I KADA PRODAVAC NEMA PRAVO NA IZMENU CENA ZALIHA KROZ NIVELACIJU CENA ZALIHA, ODNOSNO KADA PRODAVAC NE POSTUPA PREMA PROPISIMA

Dobar deo trgovaca vrši fakturisanje iz veleprodaje ili prodaju iz maloprodaje po cenama koje su različite od veleprodajnih ili maloprodajnih cena zaliha i pored toga što je to protivno propisima, a zatim naknadno to koriguje vršenjem nivelacija i na druge načine. Ovde je prikazana mogućnost i način takvog rada iz programa za knjigovodstvo CSYSTEMS

Uputstvo za rad sa programom za veleprodaju i maloprodaju

Blagajna

10 маја, 2019

Rad sa glavnom blagajnom kod vođenja budžetskog knjigovodstva

Fakture 2019

3 маја, 2019

Fakture sa posebnim mestom isporuke 

KALKULACIJE U 2018

7 марта, 2019

 

 

KALKULACIJA CENE ROBE I PRIJEMNICA MATERIJALA SA PRAVOM I BEZ PRAVA ODBITKA PRETHODNOG POREZA (izmena verzije 2018 u verziji 2019)

KALKULACIJA CENE NABAVLJENE ROBE OD POLJOPRIVRENIKA

KALKULACIJA CENE ROBE SA PRAVOM I BEZ PRAVA ODBITKA PRETHODNOG POREZA (verzija 2018)

Po poreskim propisima koji su stupili na snagu 2018 godine, došlo je do promene u načinu rada kod kalkulisanja veleprodajne i maloprodajne cene robe. Ovde su dati primeri rada po novim propisima a kroz program za knjigovodstvo CSYSTEMS™

 

Uvozna kalkulacija i kako je napraviti

Kalkulacija za nabavke od poljoprivrednika

Zaokruženje na dve decimale kod kalkulacije cene (prijemnice materijala)

Dodatni podaci o artiklu na kalkulaciji cene i na fakturi

UGOSTITELJSTVO

23 фебруара, 2019

KNJIGOVODSTVO UGOSTITELJA

CRNO-BELO KNJIGOVODSTVO UGOSTITELJA DEO 1

CRNO-BELO KNJIGOVODSTVO UGOSTITELJA DEO 2

PROIZVODNJA KOD UGOSTITELJA – KORISNIČKO UPUTSTVO

PROIZVODNJA PREMA PRODAJI

PROIZVODNJA POLUPROIZVODA I OTPIS PROIZVODA KOD UGOSTITELJA

ORGANIZACIJA I KALKULACIJA PROSLAVE U SALI ZA PROSLAVE UGOSTITELJA

PRODAJA UGOSTITELJSKIH PROIZVODA SA PRODAJNIM PODSTICAJIMA